Kibicowanie dla szkół podstawowych

REGULAMIN KONKURSU NA EKO-DOPINGOWANIE ZAWODNIKÓW

 1. RST PÓŁMARATONU ŚWIDNICKIEGO
  DLA ŚWIDNICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

 1. Organizatorzy i sponsorzy

Konkurs organizowany jest przez Urząd Miejski w Świdnicy pod patronatem Prezydent Miasta Beaty Moskal – Słaniewskiej.

2. Uczestnictwo

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Świdnicy, które chcą kibicować zawodnikom 4. RST Półmaratonu Świdnickiego.

3. Cel konkursu

Promocja aktywnego stylu życia, ekologii, dbania o środowisko naturalne, udziału dzieci i młodzieży ze Świdnicy w wydarzeniach sportowych, nauka kulturalnego i kreatywnego wspierania sportowców oraz promocja 4. RST Półmaratonu Świdnickiego, który odbędzie się 3 listopada 2018 roku.

4. Termin i miejsce

Konkurs odbędzie się 3 listopada 2018 roku na trasie 4. RST Półmaratonu Świdnickiego.

5. Zasady konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dowolnie zorganizowane grupy kibiców, spełniające poniższe kryteria:
 • grupa musi liczyć minimum 15 osób,
 • grupa musi mieć pełnoletniego przedstawiciela (opiekuna), który sprawuje opiekę nad grupą oraz odpowiada za jej działania podczas trwania konkursu,
 • grupa zgłosi się do udziału w konkursie, wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres bodnar@um.swidnica.pl , bądź na adres : Wydział Gospodarki Odpadami, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica z dopiskiem Konkurs na Eko-dopingowanie, do dnia 12 października 2018 r.
 • grupa własnoręcznie wykona oraz wyeksponuje przyznany numer oraz wybierze miejsce kibicowania zlokalizowane pomiędzy skrzyżowaniem ulicy Śląskiej i Sportowej rondem
  a skrzyżowaniem z ulicą Zieloną – jedyna możliwa lokalizacja.
 • Kibicowanie musi trwać podczas biegu zawodników w dwie strony. Orientacyjny czas przebiegu zawodników w godzinach 12.15 – 14.00.
 • grupa własnoręcznie wykona oraz wyeksponuje co najmniej jedno eko-hasło związane
  z „Czystą Świdnicą” czyli promowaniem czystego środowiska, selektywnej zbiórki odpadów w połączeniu z aktywnym stylem życia. Wybór hasła należy poprzedzić wewnętrznymi eliminacjami w placówce.
 • grupa wykona własnoręcznie dokumentację fotograficzną ze swojego punktu kibicowania z krótkim opisem i przekaże organizatorowi na adres bodnar@um.swidnica.pl bądź na adres : Wydział Gospodarki Odpadami, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica z dopiskiem Konkurs na Eko-dopingowanie do 6.11.2018 r. (wtorek). Dopuszcza się dostarczenie dodatkowo materiału filmowego.
 1. Pojedynczy punkt kibicowania będzie odcinkiem znajdującym się bezpośrednio przy trasie półmaratonu, w sposób pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie biegu dla biegaczy jak
  i dla grup kibicujących bez kolidowania ze strefami, które zostały wyznaczone przez organizatora biegu np. na punkty żywieniowe.
 2. Grupa powinna ustawić się w wyznaczonym, planowanym miejscu co najmniej na 20 minut przed planowanym dotarciem do danego miejsca pierwszego zawodnika.
 3. W trakcie kibicowania zabronione jest wykorzystywanie wszelkich materiałów pirotechnicznych oraz materiałów niebezpiecznych. Niedozwolone jest zaczepianie i zatrzymywanie biegaczy.
 4. Grupy kibiców biorąc udział w konkursie realizują swój doping na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia i szkody wyrządzone przez grupy kibicujące.
 6. Grupa kibicująca jest zobowiązana do pozostawienia miejsca kibicowania w stanie sprzed rozpoczęcia swoich działań.
 7. Organizator konkursu zastrzega możliwość zmiany miejsca kibicowania wskazanego przez grupę.
 8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć, materiałów video z wizerunkiem uczestników konkursu wykonanych podczas 4. RST Półmaratonu Świdnickiego do celów promocyjnych i marketingowych.

 

6. Rozstrzygnięcia i nagrody

 1. O wyborze nagrodzonych zadecyduje reprezentatywna grupa zawodników 4. RST Półmaratonu Świdnickiego oraz komisja oceniająca, która ostatecznie ogłosi wyniki do 12 listopada 2018 r.
 2. Nagrody w konkursie przewidziane są dla 5 grup, które uzyskały największą ilość głosów i kształtują się następująco:

I miejsce – sprzęt sportowy i elektroniczny wartości 2.000 zł

II miejsce – sprzęt sportowy i elektroniczny wartości 1.500 zł

III miejsce – sprzęt sportowy i elektroniczny wartości 1.000 zł

IV miejsce – sprzęt sportowy i elektroniczny wartości 750 zł

V miejsce – sprzęt sportowy i elektroniczny wartości 500 zł

 1. Wręczenie nagród odbędzie się na oddzielnym spotkaniu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy. O terminie wręczenia nagród grupy zostaną poinformowane drogą mailową oraz telefoniczną, na dane pełnoletniego przedstawiciela grupy, podane na karcie zgłoszenia.