EKO-kibicowanie 2019!

REGULAMIN KONKURSU NA EKO-DOPINGOWANIE ZAWODNIKÓW
5. RST PÓŁMARATONU ŚWIDNICKIEGO
DLA ŚWIDNICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

                                               §1. Organizatorzy i sponsorzy

Konkurs organizowany jest przez Urząd Miejski w Świdnicy pod patronatem Prezydent Miasta Beaty Moskal – Słaniewskiej.

                                               §2. Uczestnictwo

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Świdnicy, które chcą kibicować zawodnikom 5. RST Półmaratonu Świdnickiego.

                                               §3. Cel konkursu

Promocja aktywnego stylu życia, ekologii, dbania o środowisko naturalne, udziału dzieci
i młodzieży ze Świdnicy w wydarzeniach sportowych, nauka kulturalnego i kreatywnego wspierania sportowców oraz promocja 5. RST Półmaratonu Świdnickiego, który odbędzie się 9 listopada 2019 roku.

                                               §4. Termin i miejsce

Konkurs odbędzie się 9 listopada 2019 roku na trasie 5. RST Półmaratonu Świdnickiego.

                                               §5. Zasady konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dowolnie zorganizowane grupy kibiców, spełniające poniższe kryteria:
 2. grupa musi liczyć minimum 15 osób,
 3. grupa musi mieć pełnoletniego przedstawiciela (opiekuna), który sprawuje opiekę nad grupą oraz odpowiada za jej działania podczas trwania konkursu,
 4. grupa zgłosi się do udziału w konkursie, wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres s.bodnar@um.swidnica.pl , bądź na adres: Wydział Gospodarki Odpadami, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica z dopiskiem Konkurs na Eko-dopingowanie, do dnia 18 października 2019 r.
 5. grupa własnoręcznie wykona oraz wyeksponuje przyznany numer oraz wybierze miejsce kibicowania zlokalizowane pomiędzy skrzyżowaniem ulicy Śląskiej i Sportowej, rondem 
  a skrzyżowaniem z ulicą Zieloną – jedyna możliwa lokalizacja.
 6. Kibicowanie musi trwać podczas biegu zawodników w dwie strony. Orientacyjny czas przebiegu zawodników w godzinach 12.15 – 14.00.
 7. grupa własnoręcznie wykona oraz wyeksponuje co najmniej jedno eko-hasło związane
  z „Czystą Świdnicą” czyli promowaniem czystego środowiska, selektywnej zbiórki odpadów w połączeniu z aktywnym stylem życia. Wybór hasła należy poprzedzić wewnętrznymi eliminacjami w placówce.
 8. grupa wykona własnoręcznie dokumentację fotograficzną ze swojego punktu kibicowania z krótkim opisem i przekaże organizatorowi na adres s.bodnar@um.swidnica.pl bądź na adres: Wydział Gospodarki Odpadami, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica z dopiskiem Konkurs na Eko-dopingowanie do 12.11.2019 r. (wtorek). Dopuszcza się dostarczenie dodatkowo materiału filmowego.
 • Pojedynczy punkt kibicowania będzie odcinkiem znajdującym się bezpośrednio przy trasie półmaratonu, w sposób pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie biegu dla biegaczy jak
  i dla grup kibicujących bez kolidowania ze strefami, które zostały wyznaczone przez organizatora biegu np. na punkty żywieniowe.
 • Grupa powinna ustawić się w wyznaczonym, planowanym miejscu co najmniej na 20 minut przed planowanym dotarciem do danego miejsca pierwszego zawodnika.
 • W trakcie kibicowania zabronione jest wykorzystywanie wszelkich materiałów pirotechnicznych oraz materiałów niebezpiecznych. Niedozwolone jest zaczepianie i zatrzymywanie biegaczy.
 • Grupy kibiców biorąc udział w konkursie realizują swój doping na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
 • Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia i szkody wyrządzone przez grupy kibicujące.
 • Grupa kibicująca jest zobowiązana do pozostawienia miejsca kibicowania w stanie sprzed rozpoczęcia swoich działań.
 • Organizator konkursu zastrzega możliwość zmiany miejsca kibicowania wskazanego przez grupę.
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć, materiałów video z wizerunkiem uczestników konkursu wykonanych podczas 5. RST Półmaratonu Świdnickiego do celów promocyjnych i marketingowych.

                                               §6. Rozstrzygnięcia i nagrody

 1. O wyborze nagrodzonych zadecyduje reprezentatywna grupa zawodników 5. RST Półmaratonu Świdnickiego oraz komisja oceniająca, która ostatecznie ogłosi wyniki do 19 listopada 2019 r.
 • Nagrody w konkursie przewidziane są dla 5 grup, które uzyskały największą ilość głosów
  i kształtują się następująco:
 • miejsce – sprzęt sportowy i elektroniczny wartości 2.000 zł
 • miejsce – sprzęt sportowy i elektroniczny wartości 1.500 zł
 • miejsce – sprzęt sportowy i elektroniczny wartości 1.000 zł
 • miejsce – sprzęt sportowy i elektroniczny wartości 750 zł
 • miejsce – sprzęt sportowy i elektroniczny wartości 500 zł
 • Wręczenie nagród odbędzie się na oddzielnym spotkaniu, w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Świdnicy. O terminie wręczenia nagród grupy zostaną poinformowane drogą mailową oraz telefoniczną, na dane pełnoletniego przedstawiciela grupy, podane na karcie zgłoszenia.

Regulamin + karta zgłoszenia